การรับสมัครนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

ประจำปีการศึกษา 2564


ประเภทนักเรียน ม.3 เดิม

กรอกข้อมูลสมัครออนไลน์ //ยังไม่เปิดระบบ

► ประกาศรับสมัคร


► ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ และเลขที่นั่งสอบ

 • ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ และเลขที่นั้งสอบ (ม.3 เดิม)

► ประกาศผลการสอบ

 • ประกาศผลการสอบ

► การมอบตัวนักเรียน

 • ขั้นตอนการกรอกประวัติ เพื่อมอบตัวนักเรียน
 • ใบมอบตัวนักเรียน(สำหรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก)

ประเภทนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (EP,GEP)

กรอกข้อมูลสมัครออนไลน์ //ปิดระบบ

► กรอกข้อมูลสมัครออนไลน์


► ประกาศรับสมัคร


► ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ และเลขที่นั่งสอบ


► ประกาศผลการสอบ


► การมอบตัวนักเรียน

ประเภทนักเรียนห้องเรียนปกติ

กรอกข้อมูลสมัครออนไลน์ //ยังไม่เปิดระบบ

► ประกาศรับสมัคร

 • ประกาศ เรื่องการรับนักเรียน ห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • ประกาศ เรื่องการรับนักเรียน ห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 • กรอกข้อมูลสมัครออนไลน์ << ปิดระบบ!!

► ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ และเลขที่นั่งสอบ

 • รายชื่อเข้าห้องสอบ ห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ)
 • รายชื่อเข้าห้องสอบ ห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ประเภทนักเรียนทั่วไป)
 • รายชื่อเข้าห้องสอบ ห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ)
  • เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ ม.1
  • ข้อปฎิบัติสำหรับนักเรียนทดสอบความสามารถพิเศษ

 • รายชื่อเข้าห้องสอบ ห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 • รายชื่อเข้าห้องสอบ ห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ)
  • เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ ม.4
  • ข้อปฎิบัติสำหรับนักเรียนทดสอบความสามารถพิเศษ

► ประกาศผลการสอบ

 • ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ประเภท นักเรียนในเขตพื้นที่ให้บริการ
 • คะแนนผลการสอบคัดเลือก ประเภท นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

 • ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ประเภท นักเรียนทั่วไป
 • คะแนนผลการสอบคัดเลือก ประเภท นักเรียนทั่วไป

 • ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ประเภท ความสามารถพิเศษ และเงื่อนไขพิเศษ

 • ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ประเภท นักเรียนทั่วไป
 • คะแนนผลการสอบคัดเลือก ประเภท นักเรียนทั่วไป

 • ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ประเภท ความสามารถพิเศษ และเงื่อนไขพิเศษ

► การมอบตัวนักเรียน

 • ขั้นตอนการกรอกประวัติ เพื่อมอบตัวนักเรียน
 • ใบมอบตัวนักเรียน(สำหรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก)