การรับสมัครนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

ประจำปีการศึกษา 2564ประเภทนักเรียน ม.3 เดิม

กรอกข้อมูลสมัครออนไลน์ //ปิดระบบ

► ประกาศรับสมัคร


► ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ และเลขที่นั่งสอบ


► ประกาศผลการสอบ

  • ประกาศผลการสอบ

► การมอบตัวนักเรียน

  • ขั้นตอนการกรอกประวัติ เพื่อมอบตัวนักเรียน
  • ใบมอบตัวนักเรียน(สำหรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก)

ประเภทนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (EP,GEP)

กรอกข้อมูลสมัครออนไลน์ //ปิดระบบ

► กรอกข้อมูลสมัครออนไลน์


► ประกาศรับสมัคร


► ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ และเลขที่นั่งสอบ


► ประกาศผลการสอบ


► การมอบตัวนักเรียน


► การสั่งจองหนังสือ ประเภทนักเรียนห้องเรียนพิเศษ EP ชั้น ม.1 และ ม.4

ประเภทนักเรียนห้องเรียนปกติ

กรอกข้อมูลสมัครออนไลน์ //ปิดระบบ

► ประกาศรับสมัคร


► พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ


► ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ และเลขที่นั่งสอบ► ประกาศผลการสอบ

  • -

► การมอบตัวนักเรียน

  • ขั้นตอนการกรอกประวัติ เพื่อมอบตัวนักเรียน
  • ใบมอบตัวนักเรียน(สำหรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก)