แจ้งความจำนง ประเภทห้องเรียนปกติ

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ประจำปีการศึกษา 2563

ยังสามารถยื่นความจำนงในระบบได้ปกติ
แต่เลื่อนวันรับสมัครโดยไม่มีกำหนด จนกว่าจะมีประกาศจากทางโรงเรียน


 ประกาศ เรื่องการรับนักเรียน ห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 ประกาศ เรื่องการรับนักเรียน ห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


เลือกระดับชั้นเพื่อแจ้งความจำนงเข้าศึกษาต่อ

เปิดระบบตลอดจนกว่าจะถึงรับสมัคร


**แนะนำให้กรอกข้อมูลผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์

พิมพ์ใบแจ้งจำนง (สำหรับผู้ที่กรอกข้อมูลแล้ว)


พิมพ์และเก็บไว้รอจนกว่าจะมีประกาศรับสมัครจากทางโรงเรียน


พิมพ์ใบแจ้งความจำนง ม.1

พิมพ์ใบแจ้งความจำนง ม.4


ประกาศ ปิดสถานศึกษาชั่วคราว
เอกสารที่ต้องเตรียมมายื่นในวันรับสมัคร


สถิติจำนวนผู้ยื่นความจำนง


แจ้งความจำนงทั้งหมด :

 951 คน

ในเขต :

 449 คน

นอกเขต :

 416 คน

ความสามารถพิเศษ :

 86 คน


ยื่นใบสมัครแล้ว :

 0 คน

ในเขต :

 0 คน

นอกเขต :

 0 คน

ความสามารถพิเศษ :

 0 คน

แจ้งความจำนงทั้งหมด :

 489 คน

นักเรียน ส.ก.ร. :

 146 คน

นักเรียนทั่วไป :

 295 คน

ความสามารถพิเศษ :

 48 คน


ยื่นใบสมัครแล้ว :

 0 คน

นักเรียน ส.ก.ร. :

 0 คน

นักเรียนทั่วไป :

 0 คน

ความสามารถพิเศษ :

 0 คน

รายงานการรับสมัครนักเรียน ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563

วันที่

ม.1
(ในเขต)
ม.1
(นอกเขต)
ม.1
(ความสามารถพิเศษ)

รวม
ม.1

ม.4
(ในเขต)
ม.4
(นอกเขต)
ม.4
(ความสามารถพิเศษ)

รวม
ม.4

21 มี.ค. 2563

-

-

-

-

-

-

-

-

22 มี.ค. 2563

-

-

-

-

-

-

-

-

23 มี.ค. 2563

-

-

-

-

-

-

-

-

24 มี.ค. 2563

-

-

-

-

-

-

-

-

25 มี.ค. 2563

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม

-

-

-

-

-

-

-

-


**รอการปรับปรุงข้อมูล ในวันรับสมัคร

แจ้งปัญหาการกรอกใบแจ้งความจำนง

สอบถามหรือแจ้งปัญหา เรื่องการกรอกแจ้งความจำนงในระบบเท่านั้น
รายละเอียดอื่นๆ กรุณาสอบถามทางโรงเรียนโดยตรง