รายงานจำนวนผู้สมัคร
ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม รวม ม.4 รวมทั้งหมด
รวม 539539 539

รายงานจำนวนผู้สมัครที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลผ่านแล้ว
วันที่ ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม รวม ม.4
1 มีนาคม 2564388388
2 มีนาคม 2564151151
รวม 539539