ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เลขประจำตัวสอบ ห้องสอบ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ประเภทที่สมัคร สถานะ หมายเหตุ
430011702นายวศินพรรดิ์ศิริลักษณ์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
430021702นางสาวพลอยภุมรินทร์ประจันทร์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
430031702เด็กหญิงอุษาขอจงสุขประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
430041702นายณัฐจินต์ขำคงประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
434501804นางสาวพีรดาวิทูรประสาทผลประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
430051702นายศิริชัยยาชะรัดประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
430061702เด็กชายณชพลกอบชัยพานิชประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
430071702เด็กชายจิตติพัฒน์รุ่งเรืองประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
430191702นายวิภาสจุลเจือญาติประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
430091702นายณัฐวัตร์ปรีดีประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
434041803นางสาวจิณห์จุฑาต่ายเทศประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
430081702เด็กหญิงพิมพ์ลภัสพรหมจรรย์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
430111702นางสาวภัทรพรคูศรีเทพประทานประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
430101702นายปาราเมศพรสุขสวัสดิ์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
430131702นางสาวนววรรณวสันต์สว่างวงศ์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
434261803นายบุญณาพัฒน์เจริญรุ่งรัตน์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
435141807เด็กชายภูเบศเดียวสุทธิชาติประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
430161702นางสาวจิรัชญาไพสารีประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
430121702นายพีระพัฒน์เจือโกศลประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
430181702นางสาวนิชาพัฒน์อัครภูรีภิรมย์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
434171803เด็กหญิงสุชญาบัวผันประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
430141702เด็กชายรพีพงศ์อินทร์พันธุ์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
430211702เด็กหญิงณัฏฐ์นรี ทองฤทธิ์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
430221702เด็กหญิงภัคภิญญาโอชารสประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
433841802เด็กชายสุโกสนธิ์บูรณพานิชประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
430241702เด็กหญิงชัญญานุชหาญดีประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
430261702นางสาวพิมพ์พิศาสุรีศรากรประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
430151702นายธนภูมิกระจ่างจายประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
430271702นางสาวแพรวไพลินนิยมสันติสุขประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
430281702นางสาวบุญญาภาไชยหงษาประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
430171702เด็กชายปริพัฒน์สุขทัศน์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
434221803นางสาวชุติกาญจน์กู้ทรัพย์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
430231702เด็กชายกฤตินพัฒนสุขเกษมประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
433681802เด็กชายกิตติลาภงามสรรพ์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
434801805เด็กชายคมกฤชสุวรรณเลิศประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
430311702เด็กหญิงรัตติมาศิลธราประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
434311803นายกชกรมั่นใจอารย์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
430321702นางสาวธนัชชาปัดลาดประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
430301702นางสาวภัณฑิราภรณ์วัฒนาประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
435021805นางสาวปณิตาสัมฤทธิ์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
434431804นางสาวบวรลักษณ์ส่งเสริมประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
430251702เด็กชายเจตณัฐมีสุวรรณ์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
430291702นางสาวภาวินีสีสรรณ์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
430331702นายพัชร์เธียรศรียาภัยประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
430341702นางสาวสราวลีเนียมวงษ์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
430361702นางสาวพิมพ์พรรณฟูสินพัฒนะประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
430371703นางสาวน​ภ​สรเพ็ชร​เสถียรประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
435091807นายธัชอิงยิ่งยงประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
434701805นางสาวปรัชญาอุตธรรมชัยประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
430351702เด็กชายภูมิธรรมบุญด้วยลานประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
430391703เด็กหญิงฌิชาเอื้อตระกูลประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
434871805เด็กหญิงนพัตธีราเหลาเกิ้มหุ่งประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
435231807เด็กชายจิรภัทร ประทีปประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
434441804เด็กชายนพรุจภัทร์กุลชัยประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
430381703เด็กหญิงสุจิราสายเกิดประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
430411703นางสาวภัทรานิษฐ์หวังทอนกลางประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
430401703เด็กชายอรรสโรจน์รอดอยู่ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
430421703นายเอกณัฏฐ์ณัฐศรัณย์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
430431703นางสาวรษิตาแก้วแดงประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
430451703นายปัณณวิชญ์โสภาประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
434331804นางสาวณัฐญากรณ์รุ่งเรืองด้วยบุญประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
430481703นายอานันท์อิทธิ์ทวีทรัพย์มณีประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
430441703เด็กหญิงกมลชนกทูคำมีประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
435051807นายสิรวิชญ์พะหูชนม์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
430981704เด็กชายวรินทรประนมประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
430491703นายปัณณธรอุ่นภมรชัยประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
430501703เด็กชายสิรวิชญ์สันประเสริฐประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
430621703เด็กชายรักษ์วงศ์วันประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
430461703เด็กหญิงมนต์นภายินดีประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
434991805เด็กชายณัฐวัฒน์มาโนชนฤมลประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
430471703เด็กหญิงบุญสิตาพัฒนมงคลประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
433981803เด็กชายธนกฤตอโณทัยไพบูลย์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
434511804เด็กหญิงนัชชาบุญบุตรประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
434281803เด็กชายณัฏฐพลลาภประสพประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
432161708เด็กหญิงฐิติชญาอักกะโชติกุลประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
430601703เด็กชายชัชธรสุดสายประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
430521703เด็กชายศุภกรเสริมศักดิ์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
430511703นางสาวปรียาวดีวรรณสินธ์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
435121807เด็กชายปกรณ์เกียรติคำชุ่มประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
430531703นางสาวชาลิสาสุขวัฒนาการวิทย์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
430651703เด็กชายอธิษฐ์เจริญรุ่งทรัพย์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
430711703นายธิติพันธุ์สุขมิตรประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
430731704เด็กชายกิตติภูมิทุ่มเพชรประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
430581703เด็กชายปัณณ์ฉัตรชัยอนันต์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
435081807เด็กหญิงพิชญาภัคกุลมาตย์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
430541703เด็กหญิงกฤชพรเตียวพิทักษ์กุลประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
430551703นางสาวพิมพ์พกานต์ตรีศักดิ์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
430761704เด็กชายปรินทรธรรมรักษ์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
430561703นายแทนคุณรอบคอบประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
430571703นางสาวธารินันท์รชตะนาวินประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
433731802นางสาวปุญญิสากันชูประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
435221807เด็กชายวิภาวัสแก้วฤทธิเดชประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
434301803นายนภพลศุภพงษ์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
430701703เด็กชายศิวกรพิกุลทองประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
434961805นายภัทรกฤชมหาสุขานนท์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
430591703เด็กหญิงพิชชานันท์มะสีพันธุ์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
430611703เด็กชายกัณตภณแสงเรืองประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
434721805เด็กชายณฐวรรธน์น้อยคำสินประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
430631703เด็กหญิงพิมพ์นิภาเตรียมมีฤทธิ์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
430671703นายคณพลพานหล้าประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
430641703เด็กหญิงรัสรินทร์วงศาสุลักษณ์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
435381807นายหฤษฎ์ รดเรืองประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
430661703นางสาวจิณณรัตน์อ่อนแก้วประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
430681703นางสาวตรีเพชรพันธุ์สุประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
430691703นางสาวปภาวรินทร์พรคงเจริญประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
430721703นางสาวนลพรรณอุดมรัตน์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
430781704เด็กชายพีระวิชญ์สงกุมารประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
430741704นางสาวณัฏฐธิดาเลี้ยงพันธุ์สกุลประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
430751704นางสาวณ กมลอร่ามเรืองประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
430791704นายพีระวัฒน์กิ่งตระการประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
430771704เด็กหญิงปริยากรกุญชร ณ อยุธยาประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
434711805เด็กชายนัธทวัฒน์สงขวัญประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
435151807นายตฤณมาสุจันทร์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
433801802นางสาวศิระประภาบุญวัฒนโสภณประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
430811704นายณัฐวัฒน์ทองศรีประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
433691802นางสาวศุภาพิชญ์ดวงภมรประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
430801704นางสาวนันท์นภัสกลิ่นจันทร์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
434691805นางสาวพาขวัญรุ่งหลำประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
435041805เด็กชายนิโฆใฬญ์ อิสระเวลช์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
430821704นายบุณยกรจันทร์เพ็ญประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
430841704เด็กชายเศรษฐพัสเพชรรัตน์พงศาประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
430831704เด็กหญิงพัฐธนิสาธนสินณัฐนนท์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
435011805เด็กหญิงภัทรวดีสุฤทธิ์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
430861704เด็กหญิงกิติญาดา เวียนงามประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
430871704เด็กหญิงพรรณอรธรรมยศประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
430881704เด็กชายถิรวัฒน์ลีละพันธ์นิวัฒน์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
435061807เด็กชายปุญญพัฒน์วีระศิลป์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
430851704เด็กหญิงสุวพิชญ์สำราญถิ่นประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
430901704เด็กชายปัณณวัฒน์ทองใสพรประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
434391804เด็กหญิงรวิภาชัยสงครามประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
433701802นายภัทรพลนพคุณประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
430921704นายจิรเมธจุ้ยกำจรประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
430951704เด็กชายภูดิทคุณรักษ์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
434561804นายยูอิจิโรหิตานนท์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
434981805นายธนดลแสงศิลาประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
430891704นางสาวชนิดาภาบุญภัทรกานต์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
434451804นางสาวปัถยากองจันทราประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
430911704เด็กหญิงพิชชาภาวณิชเวทินประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
430931704นางสาวชนมนวัฒนเกตุกูลประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
433851802นายนภาวุธทุมสะท้านประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
430941704นางสาวสุจิราลักษณะพาณิชย์กิจประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
430961704นายณฐกรถาวรพันธุ์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
433941802เด็กชายธฤตล่องวิเชียรประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
434741805นางสาวทิพยรัตน์ สุขไพบูลย์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
434031803นางสาวพิมพ์สวยวงศ์วโรดมประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
432181709นางสาวปุณยภาพวงนาคประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
434481804นางสาวสินีนาทเกตุมณีประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
430971704เด็กหญิงณิชาพรอุทธยานประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
430991704เด็กหญิงเปรมสินีทรงแก้วประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
431001704นางสาวญาณิชาสาริกบุตรประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
431011704นางสาวธิรดาแซ่ฉั่วประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
431021704นายชนกชนน์ปิติอร่ามวงษ์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
433911802นางสาวอัญชลีอินจุ้ยประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
435111807นายณภพวงษ์เสวกประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
434811805เด็กชายพสธรสวัสดิสารประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
431041704เด็กหญิงพิมพ์ลภัสคำงามประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
434851805นายภัทรภูมิกมลวารินทร์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
434231803นางสาวปารณีย์บุตรภักดีประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
431031704นายธัชธรรมพระวรประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
431051704เด็กชายภูธิปสมโมราประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
431071704เด็กหญิงศิวารักข์บริรักษ์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
431081704เด็กหญิงพริริสากรโลณานุรักษ์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
431061704เด็กชายธีรเพชรศรีนิธิภาสุรเมธินประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
431091705เด็กชายพุทธิพัชร สายคมทรัพย์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
431101705เด็กหญิงธาริกากองหนูประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
431111705เด็กหญิงภาวิกากองหนูประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
431131705เด็กหญิงเพชรชมพูกลิ่นกุสุมประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
431121705เด็กชายอธิคุณ เวชพิทักษ์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
431151705เด็กชายชุติเดชทรงเดชะประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
431141705เด็กหญิงอภิษฎาสารกุลประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
431161705เด็กหญิงสุรภาเจริญสุขอนันต์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
431171705เด็กหญิงศรสวรรค์ศิรินิยมชัยประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
431181705เด็กชายเจษฎาศรีฮยู่สุข ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
431191705เด็กหญิงแพรพรรณพูลสวัสดิ์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
431201705นางสาวพุธิตาประทีปสถาพรกุลประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
431211705นางสาวณัฏฐนิตใชยจอกเกี้ยประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
431221705นายอิทธิพัทธ์อาจโตประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
431231705เด็กหญิงธนพรรอดธานีประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
431241705นางสาวปริชญาวาณิชยชาติประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
431251705นายปัณณวิชญ์กุลนานันท์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
431261705เด็กหญิงธนาภามหาวงษ์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
431271705เด็กชายเมตตรัยเหลี่ยมจินดาประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
431291705นายแมททิว ไนท์ดีเมนประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
434161803นายรพีภัทร์หมั่นเขตรกิจประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
431321705นายพชรพลศิริกุลรักษาประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
433991803นายณภัทรบัวเพชรประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
433951802เด็กหญิงนันท์นภัสวัสนชินประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
431281705นางสาวสุชาวดีแสงอรุณประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
435291807เด็กชายอุปรากรอุปละประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
431361705นายวัฒนชัยสังขำประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
431391705นายภาณุพงษ์ตูมขาวประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
431421705นายปงศ์ปณตปั้นพุ่มโพธิ์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
431301705เด็กหญิงรมัณยาเกรียงไกรวศินประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
432191709นางสาวนริศราสนใจยิ่งประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
434461804นางสาวสุธาสินีไทยวงษ์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
431311705นางสาวปัณพรอ่อนหยับประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
431331705เด็กหญิงชนัญธิดากันญาประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
434531804นายธนาภัทรวงศ์รักษ์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
431341705นางสาวกมลวรรณกลิ่นสุคนธ์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
431351705นางสาวพรนัชชาเรือนนุชประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
431441705นายรชตชวพละกุลประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
431461707นายจิรัฏฐ์จันทรวงศ์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
435161807เด็กชายชัชพงศ์ไฉยาประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
431371705เด็กหญิงวริษฐานิภาการุณวงศ์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
431381705นางสาวณปภัชพรรณศิลป์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
431401705เด็กหญิงอนันดารัตนมั่นคงประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
435031805เด็กชายจุลจักรสายสมคุณประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
434681804นายชัยกรจินันทุยาประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
435391807นายเตชินท์สุวรรณะประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
433721802นางสาวกันติศาลุ่มนอกประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
431411705นางสาวกานต์มณีมากบัวประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
431431705นางสาวชญานนท์อาจวาทีประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
435171807นายภูริณัฐภารแผ้วประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
431451707นางสาวศรุดายงวัฒนสุนทรประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
431471707นายพชรฟุ้งฟูประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
433751802เด็กหญิงศุทราอินทรรัตน์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
431481707เด็กหญิงธนัชพรสมานพันธ์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
431501707เด็กหญิงมานิตาเปล่งเพ็ชรประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
434631804นางสาวนภสรมังกรทองประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
434911805เด็กชายคุณากรทรายขาวประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
431511707เด็กหญิงณัฐพัชร์ทวีพันธุ์สานต์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
431521707เด็กหญิงกรกนกเชตุใจประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
431551707เด็กหญิงอันนาภู่นภาประเสริฐประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
431491707เด็กหญิงศิริกร บัวแก้วประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
430201702เด็กชายฐากรยศพิมพ์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
431561707เด็กหญิงพัชรนันท์ไขแสงประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
434581804เด็กหญิงอชิรญาเอี่ยมวิเชียรเจริญประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
435001805เด็กชายจิรวัฒน์กำสมุทรประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
431581707เด็กหญิงณัฏฐณิชาการุณรักษ์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
431591707เด็กหญิงวริศราลายครามประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
433761802เด็กหญิงสุภัสสราโทโยชิมาประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
434921805เด็กชายพลมาศแสนทวีสุขประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
431611707เด็กหญิงเขมจิราศิลาเจริญธนกิจประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
431621707เด็กหญิงปิยอรดวงชาทมประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
431531707เด็กชายพัทธ​ธรรม​เพ็งรัตน์​ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
435131807เด็กชายภูเมธเบ้าเที่ยงประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
431631707เด็กหญิงปภาวีรามวงศ์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
435281807นายธนเดชตองกระโทกประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
431641707นางสาวณัฐพร ไชยศิริวัฒนะกุลประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
431651707นางสาวธิชาโชติพรมประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
431661707นางสาวสุริชามะนาวนอกประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
431671707นางสาวภัทรวดีมณีคุณประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
431541707นายกฤตัชญ์รักษ์กุศลประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
434951805นางสาวอุมารินทร์บุญโฉมประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
431571707นายภูธนะพรมสอนประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
435101807เด็กหญิงสริมนหนูไชยาประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
431601707นางสาวยุพากรกลัดทองประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
431691707นายอนรรฆแสงสระคูประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
435271807นายกฤตภาสว่องพานิชประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
431681707เด็กหญิงกชพรกฤตยบันลือประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
431881708เด็กชายภูธเรศลาภาวชิรากูลประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
431721707เด็กชายพันโยพันโยพรประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
434021803เด็กหญิงภูริชญาเทพทองประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
434001803เด็กหญิงศุภิสราวิรัชโชติเสถียรประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
431701707นางสาวฐิติรัตน์อิ่มประบูรณ์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
435351807เด็กชายสฐิพัจเสริมสกุลวัฒน์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
431711707เด็กหญิงกณิศาจุฑามณีประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
434491804เด็กหญิงศุภิสรานามมันประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
434881805เด็กหญิงณัฐชยาจันทรมณีประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
431731707นางสาวอชิรญาลิมาภิรักษ์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
431751707เด็กหญิงธินันอรกูลสานธนาจิตรชัยประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
431771707นางสาววิรังรองจันทร์อ่อนประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
434061803เด็กชายธนวัฒน์กุลพันธ์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
431791707เด็กหญิงธนัญญาอัศวสงครามประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
431801707นางสาวสุพิชญาศิริอังคาวุธประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
431741707นายปัณณวัชร์ว่องเจริญกิจกุลประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
433931802นายธนภัทรธนศรีสถิตย์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
431911708นายอภิชาฉัตรใจดีประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
431821708เด็กหญิงณิชาภัทรเพ็ชรศักดาประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
431901708เด็กชายขัตติยะวิริยะเกียรติพงศ์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
431891708เด็กหญิงฝ้ายรฎาสืบชมภูประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
434541804เด็กหญิงญาณินเคารพาพงศ์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
431921708นายปรัชญ์ ช้างชูประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
431941708นางสาวจิรภิญญาปลีหจินดาประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
431971708เด็กหญิงสุพิชญาคลายคลี่ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
431761707เด็กชายภัทรดลพงษ์พานิชประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
431781707เด็กชายสิทธินนท์พึ่งพรหมประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
434381804เด็กชายชยพัทธ์ธัชยพงษ์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
434791805นางสาวกัลยกรเครือสารประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
431991708นางสาวชมฟ้ากองสีประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
435241807นายธนกรศรีลาพัฒประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
431931708นายทิฐินันท์ หาญวิญญานันท์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
432001708นางสาวสุวิมลเสือมั่นประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
432021708นางสาวอชิรญามารยาทประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
432031708นางสาวภัทราภรณ์พูลสวัสดิ์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
432141708นางสาวปานชีวาพรหมรัตน์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
431811708นายรัชกฤต ธนาพรเดชากุลประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
432201709นางสาวกุลนิดาสงรัมย์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
434901805นายพุฒิธรสมบูรณ์วรรณะประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
432211709นางสาวรสาอัศว​เกียรติ​รักษา​ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
432221709นางสาวณฐภัสสายแก้วประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
432231709เด็กหญิงฐิตานันท์ดำอำภัยประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
431841708เด็กชายปวรปรัชญ์เปรมบุตรประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
432251709เด็กหญิงบุณฑริกาสุภาษิตประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
431851708นายกิตติโชคพัฒนาภาประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
434241803เด็กหญิงณัฐชยาครองยุติประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
431861708เด็กชายปารณัทศิลาเณรประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
432281709เด็กหญิงณัฐนารีภูษาประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
432101708เด็กหญิงเปมิกาวะนะสุขประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
431961708เด็กหญิงเปรมยุตาวะนะสุขประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
431951708เด็กหญิงณัฐศร สระเเก้วประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
431831708เด็กชายทิณะพัชร์สุระดมประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
431871708เด็กชายธนกิตติรุจิพุฒธันยพัตประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
432131708เด็กหญิงจิรัชญามวลแก้วประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
433771802เด็กหญิงกุลญาณัฐมุธะสุวงศ์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
432051708เด็กชายณัฐกิตติ์สุมาลีศรีวงศ์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
432321709เด็กหญิงกัลยกรนีรฤทธิ์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
435071807เด็กหญิงทัศนีย์อังกุลดีประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
435311807เด็กชายธิปกลักษณ์ชาวงษ์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
434411804เด็กชายวณัฐพงศ์ศรีไสลประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
434621804นายธีร์กวินธนูสาประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
432011708นายยามาโตะ ปลายฝน วาทาเบะประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
435321807นางสาวเปมิกาจิรเจริญเวศน์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
434841805นางสาวณิชาภัทรศรีกำพลประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
432041708นายทินภัทรกองวงศ์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
435211807นางสาวสุภาวดีเรืองศรีประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
432061708นายธนาภรณ์รอดแสวงประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
432071708เด็กชายชวนากร พลารักษ์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
432081708นายธีรไนย มาห้างหว้าประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
432091708นายต่อยุทธลุนากันประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
432341709เด็กหญิงสโรชาขุนทองประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
432351709นางสาวปณิชาโบกรณีย์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
432361709นางสาวรักษาแหวนในเมืองประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
432381709นางสาวกัญญาภัคอาจกมลประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
432391709นางสาวจรรยพรจิวะกุลชัยนันท์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
432401709นางสาววรุณกาญจน์จรัญวรเศรษฐ์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
432421709นางสาวพกุลกาญจน์จรัญวรเศรษฐ์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
432111708นางสาวพิมพ์รดาอาจมากประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
431981708นายชนาธิปกิ่งชัยประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
432431709นางสาวฉัตรกมลรักษาศรีประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
432151708เด็กชายณัฐดนัยลิ้มประเสริฐประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
432291709นายพลพจน์พรหมเวียงประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
432441709เด็กหญิงปพิชญาราชบุรีประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
432461709นางสาวชลิดาแตงสุกประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
432171709นางสาวกมลพรรณจ่างมณีประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
432121708นายณัฐดนัยวิเศษดอนหวายประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
432241709นายปฏิพัทธ์ม่วงไหมทองประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
434891805นายบวรวัชคละวรรณดีประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
434341804นางสาวธัญชนกเปี่ยมแก้วประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
432371709เด็กชายจักรภัทร คุณเศรษฐ์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
432261709นายวีรภัทร ปาลนิตย์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
432271709เด็กชายชินพันธ์ธารชัยเวโรจน์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
432301709นายภานุเขต สุริวงศ์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
432311709นายกรเอกอมรทัศนสุขประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
432471709นางสาววรรณิดาจิตรพิมายประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
432331709นายชนะชัยเต็งทองประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
432491709นางสาวจิดาภาศิริพงษ์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
432511709เด็กหญิงอธิษฐานพิพัฒนเบญจกูลประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
432521709นางสาวกฤตติกา อาดัมประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
432411709นายวชิรวิทย์ทยานันทน์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
433861802นายสุรพศ รัตนนาวินประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
434051803นายพีรณัฐเต่าทองประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
433871802นายธีรภัทรตันติกุลประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
434071803เด็กชายสิริภูมิเพชรพิริยะพงศ์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
432531710เด็กหญิงสิริญาภรณ์ นิสายประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
434101803นายกอร์ปกานต์เจริญพรประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
434121803นายสุชินชุณศาสตร์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
434551804นางสาวชยาภรณ์ศรีตะเถระประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
432551710นางสาวฐิติกาญจน์กลับใจประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
432571710นางสาวจินดาพรแย้มนวลประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
434151803นายธนบดีเรืองสุวรรณ์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
432591710เด็กหญิงศริญญาวรนัยพินิจประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
432601710นางสาวปวริศาอรัญญะประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
432451709เด็กชายภูดิศวงศ์อินประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
432611710เด็กหญิงวิรัณธิ์อรมหายศนันท์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
434371804นายเตชินท์เรืองขจรประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
432541710นางสาวสุรดากมลสินธุ์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
432481709เด็กชายภาสกรทองหมื่นไวย์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
432631710เด็กหญิงพิมชนกสุขพูลประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
432641710เด็กหญิงธัญญ์วรัตน์ปานก้อมประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
434941805เด็กชายมงคลธรรม คำวิเศษประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
432501709เด็กชายพงศธรเรือนประโคนประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
432661710เด็กหญิงจุฑามาศภาคีชีพประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
432561710เด็กชายวัชรวิศร์ปราชญ์เปี่ยมสุขประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
433831802เด็กชายพชรพรหมสกุลวัฒนาประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
432671710เด็กหญิงณวีร์ยาก้อนทองประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
434591804เด็กหญิงพิณญาภรณ์พรมมาประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
432691710เด็กหญิงพิชญาใจทัศน์กุลประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
432711710เด็กหญิงปิยธิดาจันทรอวยชัยประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
432581710เด็กชายกันต์กวีรัตนสาขาประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
432621710เด็กชายสุทิวัสปัดทุมวรรณประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
433921802เด็กชายณัฐพลภุมรินทร์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
432721710เด็กหญิงธัญกมลนัยสงวนศรีประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
432731710เด็กหญิงนภษรถาวรวยัคฆ์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
432741710เด็กหญิงรวิภาศรีทะโรประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
432751710เด็กหญิงณัฐนรีธะนะภาษีประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
432651710เด็กชายปิยะวัฒน์ไชยยุทธมานนท์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
432681710เด็กชายธนกร รักพงษ์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
432771710เด็กหญิงจิรัชญาพันธ์เจริญประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
432791710นางสาวจิรัชยาเจริญไชยประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
433891802นายสหรัฐวงษ์พลับประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
432701710นายศุภริวัฒม์สุขสมประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
432811710นางสาวญาดายิ้มงามประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
432821710นางสาวณัฐณิชาจุลโพธิ์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
434191803นางสาวปภัสรหวงประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
432841710นางสาวจิรัชญาเจริญสมประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
432851710นางสาวสิตานันท์พัฒนานันท์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
432871710นางสาวปุณยนุชชาลาอาดิศัยประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
434831805นางสาวณัชฎากรณ์เดชสนองประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
432761710นายศาสตรพลศรีทะวงศ์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
434291803นายวจกฤษณผิวสอาดประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
432881710เด็กหญิงศิรดากล่ำประเสริฐประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
432901711เด็กหญิงสุวิชญากรสุวรรณเล็กประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
432911711เด็กหญิงธัญวรัตน์คุณดิลกปกรณ์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
432931711เด็กหญิง ภัควลัญชญ์กลิ่นเอี่ยมประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
432941711เด็กหญิงศศิญาภาเวทยะวานิชประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
432781710เด็กชายสกลวรรธน์ยิ้มนาโพธิ์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
432981711เด็กหญิงวันสิริแย้มโกสุมภ์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
434781805เด็กชายพลันเลิศร่วมพัฒนาประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
432801710เด็กชายศิวกรมีศรีสุขประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
432831710เด็กชายญาณวัฒน์สว่างวงษ์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
432991711เด็กหญิงญาดาธนาธรรมรัตน์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
433011711เด็กหญิงช่อทิพย์พารอดประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
433021711เด็กหญิงทิพย์ตะวันบุญอยู่ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
432861710เด็กหญิงวริศราศรีทองประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
432891711เด็กชายปกรลักษณ์เกตุรามประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
434771805เด็กชายวชิระตั้งโยธาพิพัฒน์กุลประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
434861805เด็กชายธนกรประชาชนะชัยประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
432971711เด็กชายปรณัฐธนาฐิติภาประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
434091803เด็กชายอัฑฒกรกั้นกลางประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
432921711นายภูวเดช ประกอบกิจเจริญประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
434251803เด็กหญิงขวัญจิราอุดมวิทยานุกูลประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
433961802นางสาวปนัดดาบุญเขื่องประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
433071711นางสาวพิชญาภัคฉัตรเศรษฐกูลประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
433081711นางสาวปารวีสุวรรณกูลประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
433101711นางสาวอัยญาลอยเจริญประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
432951711นายปภังกรเชือกย้อยประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
432961711นายพีรดนย์แสนทำพลประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
433091711นางสาวบริภัทรชาญนครประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
434731805นางสาวพิชญากรแสนสีมนต์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
434351804เด็กหญิงสุชานันท์พวงนาคประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
433111711เด็กหญิงสุวิกรานต์วงศ์เกษมสันต์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
433121711นางสาวชญานิศพวงเพียงงามประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
433131711นางสาวพิรัชญายิ้มฤทธิ์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
433001711เด็กชายภูริชญ์อำโพธิ์ศรีประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
435251807เด็กชายธีระวัฒน์ลิ้มทองสกุลประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
434641804นายพิธิพัฒน์ เจียงประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
434571804นายพัฒธิวัฒน์เจียงประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
433811802นายอธิปจิตรวศินกุลประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
433031711นายวิริทธิ์พลยอดศรีเมืองประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
433791802นายณัฐชนนอักษรชัยประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
433041711เด็กชายยศวีร์ อดิศรสุวรรณประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
433141711นางสาวปวริศางามเจริญประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
434421804นางสาวบวรลักษณ์ปานไกรประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
433161711เด็กหญิงนันท์นภัสทวีพิมลสัจจะประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
433051711เด็กชายปัณณวิชญ์ด่านเดชาประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
434601804เด็กชายธีร์ธวัช ลักษิตานนท์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
433181711เด็กหญิงบุญรักษาหงษ์ทองประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
433191711เด็กหญิงชลธิชาเปิดปัญญาประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
433061711เด็กชายนนทพัทธ์บุตรเนียรประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
433221711เด็กหญิงวรรณวรินอินทร์ฉายประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
433231711เด็กหญิงอิสรีย์วุฒิไกรศรีอาคมประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
434971805เด็กชายอรรณพภาคอารีย์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
433241711เด็กหญิงเบนิตาศรีพันธวานุสรณ์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
433251712เด็กหญิงธัญชนกจริตไทยประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
433271712เด็กหญิงณัฐธิดาท้วมลี้ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
433281712เด็กหญิงญาดาจิรวัฒนากูลสินประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
433901802เด็กชายณัฐชนน พรมเอี่ยมประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
433151711เด็กชายวริทธ์ธรสุขวรรณประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
433291712เด็กหญิงณัฐธยาน์ บุญโญอุปถัมภ์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
433301712นางสาวอาทิตยาเงินมากประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
433171711เด็กชายสหรัฐ เอี่ยมธนากุลประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
434611804นางสาวพรพรรณเศษรักษาประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
433781802นายอิสรพงศ์ นวลสมบูรณ์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
434751805เด็กชายสุทิวัสสุขเกษมประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
434131803เด็กชายวชิระ หนูเเก้วประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
433321712เด็กหญิงเจณิชาแจ้งสว่างประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
435261807เด็กชายธีรภัทร์สถิรเศรษฐประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
433201711นายอติเทพวายุภักดิ์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
434661804นายศุภวิชญ์ศรีเมืองประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
433881802นายคุณแทนอยุทธ์เจริญชัยประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
433331712นางสาวพิชญ์สินีบุญเขื่องประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
433971803เด็กหญิงภันทิสาอุตส่าห์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
434361804นางสาวหทัยชนกเที่ยงธรรมประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
433261712นายปฐมพรพิมพ์สาประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
433361712เด็กหญิงอรรัมภาไทยเจริญประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
433211711นายจีราวัฒน์คำยันต์สิทธิเดชประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
433371712นางสาววธูสิริเขียวชอุ่มประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
434651804เด็กหญิงรุจิรางค์มุสิกวงศ์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
435331807เด็กชายฐิติเทพสร้อยสุนทรประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
435361807นายชยพลสร้อยสนประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
435371807นายสถาพรเดือนสว่างประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
434761805นายณัฐวุฒิเงินถมประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
433381712เด็กชายกนกพลพิพัฒน์ทวีสินประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
433461712นายธัชชัยลำเจียกประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
435301807นายภูวิช ภักดีเชาวกิจประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
433421712นางสาวยศสินี มีมงคลประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
433431712นางสาวแก้วขวัญบุญกว้างประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
434521804เด็กหญิงนริศราคงประทีปประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
433391712นายมรุพงษ์เขียวอ่อนประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
433821802นายชัชพิมุข จับคล้ายประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
433311712นายวชิระวิทย์วีรอนันตมิตรประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
433451712เด็กหญิงปคุณา แดงสมสอาดประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
433471712นางสาวจิณห์วรัชภู่สายประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
434671804นายสิรวิชญ์ อมรอินทพิเชฐประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
433481712เด็กหญิงธนวรรณวังคะฮาตประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
433501712เด็กหญิงชวิศาเรืองทรัพย์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
433341712เด็กชายธีรภัทรสุวรรณะประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
433411712เด็กชายธัชระวีร์ปราณีตพลกรังประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
433511712เด็กหญิงศศิธรพุ่มพวงประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
434201803เด็กหญิงสิรภัทรสุขนุ่มประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
433351712นายเจตณัฐภคบวรประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
433441712นายปณตศรีทับทิมประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
433531712นางสาวณิชกานต์เหลืองอุดมประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
434271803นายกฤตเมธอินทะกนกประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
435341807นายทีปกรเทียนกระโทกประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
433491712นายรัฐภูมิ ระงับทุกข์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
433551712เด็กหญิงศุภิพรธนโศภิตไชยประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
433561712เด็กหญิงเนตรนันทินีคนคล่องพิชญะประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
434011803เด็กชายกิตติศักดิ์ธนปรียนันท์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
433521712นายณัฐดนัยพนาลิกุลประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
434931805เด็กชายพลวรรธน์ขวัญรัมย์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
433581712เด็กหญิงกชพรจันชุมนุมประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
434181803เด็กชายพงศภัคทิมินกุลประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
433621802เด็กชายศึกษิต แสงสิงคีประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
433641802นางสาวพิมพ์รดามาลาหอมประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
434401804เด็กชายชลาธิปฟองฤทธิ์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
433571712เด็กชายสัชฌะคุ้มบุดดีประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
433651802นางสาวธนกมลธนสิทธิ์สุนทรประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
434111803นางสาวธิษตยารุ่งเรืองประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
433671802นางสาววรัมพรคูวิบูลย์ศิลป์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
433631802นางสาวธนัชชาชัยยะประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
434821805นายรัชภูมินกน้อยประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
433611802เด็กหญิงโยษิตาโกญจนาวรรณประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
433541712เด็กชายจารุภัทรเกิดสาสน์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
434471804นายปภณพรรษกำเนิดสูงประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
435201807นางสาวมิกะโคมิเน่ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
434081803นายนวินวรรษนวลเนตรประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
433661802นายริสกีวิวัชพงศ์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
435191807เด็กชายกีรติเศรษฐสุขประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
434211803นายกอกฤตสุขแก้วประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
434321803นางสาวนราวดีอ่องวงศ์วัฒนาประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
433601712นางสาวอัครภาปายะฤทธิ์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
433591712นางสาวธัญชนกเวียงซุ้ยประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
434141803เด็กชายวัชรินทร์พิมพ์โคตรประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
433741802นายอากิระอิเคดะประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
433711802นายไมค์เคิล วิฑูรย์อนุวัตร์ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
435181807นายคายล์ เสฏฐวุฒิโซยันโตประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว
433401712นางสาวยูอิซึรูอิชิ ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมผ่านการตรวจสอบแล้ว