ชำระเงินค่าสมัคร

สำหรับนักเรียนที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว

เมื่อชำระเงินแล้ว ให้รอเจ้าหน้าตรวจสอบข้อมูลกับทางธนาคาร
(**ใช้เวลาไม่เกิน 1 วันทำการถัดไป)